The Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans2
is funded by the European Union and implemented by UNDP

Платформа на ЕУ за споделување знаења за локална 
демократија во Западен Балкан - ReLOaD

Платформата на ЕУ за споделување знаења за локална демократија во Западен Балкан има за цел прием, управување и споделување на знаења, како и олеснување на врските и вмрежувањето. Целта e истата да им послужи на владите и практичарите од граѓанските организации во заедниците од Западен Балкан, како ресурс за размена на најдобри практики и подобрување на соработката, транспарентноста и иновативните механизми за испорака на јавни услуги.

ReLOaD
во бројки
achieved in 2017-2021
Локални
Самоуправи
Number of
projects
NUMBER OF
BENEFICIARIES
Албанија Босна и Херцеговина Косово* Црна Гора Србија Република Северна Македонија
12
82
Вкупно
53
493
107710
ReLOaD го потпомага зајакнувањето на партиципативната демократија и евроинтеграцијата во Западен Балкан, преку зајакнување на граѓанското општество за активно учество во донесувањето одлуки и со промовирање на корисна правна и финансиска средина за граѓанското општество

Што се случува

Претстојни настани
Последни документи

EU Programmes for Civil Society Organisations in Kosovo

Law on Organization and Functioning of the Agency for Supporting Civil Society in Albania

Последни проекти
Card image cap
Проекти
Embellishing our waters
Времетраење

Времетраење 10 months Преглед
Card image cap
Проекти
Your time is your chance
Времетраење

Времетраење 5 months Преглед
Card image cap
Проекти
Биди и ти еко активист
Времетраење

Времетраење 8 months Преглед
Card image cap
Проекти
Tourism in Bijeljina – a view from the outside world
Времетраење

Времетраење 6 months Преглед