Često postavljana pitanja

ReLOad projekat ima za cilj jačanje partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva na Zapadnom Balkanu širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja NVO iz budžeta lokalnih samouprava, usmjerenog ka većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju pružanja usluga u lokalnim zajednicama

Tokom prve godine projekta (2017/2018) partnerske lokalne samouprave su:

Bosna i Hercegovina: Banja Luka, Bijeljina, Bratunac, Brod, Centar Sarajevo, Gradačac, Jablanica, Kakanj, Maglaj, Modrica, Pale, Rudo, Sokolac, Stari Grad Sarajevo, Tešanj, Teslić, Travnik, Trebinje, Tuzla, Vitez, Vogošća.

Kosovo*: Istog/k, Kamenicë/a, Lipjan/Lipljan, Viti/Vitina, Zveçan/Zvečan.

Republika Sjeverna Makedonija: Gostivar, Kavardaci, Kumanovo, Resen, Strumica.

Crna Gora: Kotor, Podgorica, Nikšić, Pljevlja, Tivat.

Albanija: Dibër, Drač, Elbasan, Korha, Lezha, Librazhidi, Permeti, Perrenjas, Roskovec, Skadar, Tirana, Tropo.

Srbija: Dimitrovgrad, Kragujevac, Kuršumlija, Paraćin, Šabac.

Javni poziv je otvoren za sve NVO koje su zvanično i legalno osnovane u ovom regionu u skladu sa važećim zakonskim propisima. Da bi mogli da se prijave na poziv, podnosioci moraju biti zakonski osnovane neprofitne organizacije. Bez obzira na to, svaki poziv ima posebne karakteristike u okviru ovog opšteg pravila vezano za kriterijume za prijavljivanje (registracija u datoj jedinici lokalne samouprave, nužno angažovanje lokalnog partnera i slično)

Sredstva će se dodjeljivati onim projektnim predlozima kojima se rješava jedan ili više prioriteta koji zadovoljavaju kriterijume kvaliteta navedene u Tabeli za evalauciju i druge uslove navedene u javnom pozivu. Svi projekti se moraju realizovati isključivo na teritoriji opštine na kojoj se projekat realizuje i na dobrobit lokalnog stanovništva.

Svaka partnerska lokalna samouprava objavljuje poziv u skladu sa pravilima i standardizovanim nizom dokumenata, koja uključuju i ključna dokumenta navedena u nastavku. Skrećemo pažnju da je kompletna lista potrebnih dokumenata šira od ovoga, pa provjerite uslove navedene u pozivu za koji ste zainteresovani kada bude objavljen. 
Predlog projekta (Word format - Aneks 1),
Pregled budžeta (Excel format - Aneks 2),
Logički okvir aktivnosti (Word format – Aneks 3),
Plan aktivnosti i promocije (Excel format – Aneks 4).

ReLOaD projekat pruža stalnu podršku NVO putem više dešavanja i interaktivnih sastanaka po javnim pozivima sa potencijalnim kandidatima od čega su najprikladniji Otvoreni dani koji se održavaju u jedinici lokalne samouprave u kojoj se projekat realizuje. Na tim sastancima, potencijalni kandidati se informišu o pozivu, proceduri dostavljanja predloga, kriterijumima, itd.

NVO van partnerskih opština se podstiču da apliciraju, mada u nekim posebnim slučajevima takvo učešće može biti isključeno ili se kao uslov može zahtijevati partnerstvo sa lokalnim NVO. Provjerite uslove postavljene u javnom pozivu za koji ste zainteresovani.

Provjerite interakivni kalenadr na početnoj stranici da vidite najavu rokova i dešavanja.