O nama

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). ReLOaD se nadovezuje na dobre prakse proistekle iz projekta Jačanje lokalne demokratije (LOD), kao još jedne inicijative koju je finansirala EU, a koja takođe predstavlja model prenošenja iskustava na Zapadnom Balkanu.

Kao regionalna inicijativa, ReLOaD se sprovodi u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Republici Sjevernoj Makedoniji, na Kosovu*, u Crnoj Gori i Srbiji.

Osnovne informacije o projektu:

Na cijelom Zapadnom Balkanu je nedovoljno razvijena saradnja između lokalnih samouprava i nevladinih organizacija (NVO). Nedostatak transparentnosti u finansiranju NVO smatra se jednom od glavnih prepreka za razvoj i funkcionisanje civilnog društva.

Opšti cilj projekta je jačanje participativne demokratije i procesa evropskih integracije na Zapadnom Balkanu osnaživanjem civilnog društva da aktivno učestvuje u donošenju odluka i uspostavljanjem podsticajnog pravnog i finansijskog okruženja za njegovo djelovanje.

Specifični cilj projekta je jačanje partnerstva između lokalnih samouprava i civilnog društva na Zapadnom Balkanu.

Cilj je da se prošire uspješni modeli transparentnog i projektnog finansiranja NVO sa strane lokalnih vlasti kako bi se povećala građanska angažovanost u donošenju odluka i poboljšanju pružanja lokalnih usluga.

ReLOaD će omogućiti poboljšanje saradnje između lokalnih vlasti i NVO, uz jačanje kapaciteta svih relevantnih aktera da se produktivnije uključe u takva partnerstva.

Važno je napomenuti da će projekat raditi na uvođenju i održavanju transparentnog, razvojno i projektno orijentisanog pristupa finansiranju nevladinih organizacija iz budžeta lokalnih samouprava koje doprinosi realizaciji lokalnih prioriteta u skladu sa razvojnim strategijama.

Kao regionalni projekat, ReLOaD će ponuditi platformu za umrežavanje među zemljama/teritorijama Zapadnog Balkana u svrhu razmjene iskustava i naučenih lekcija u pružanju boljih usluga građanima.

Ko će imati koristi od ReLOaD programa i što mi radimo?

Sledeće zainteresovane strane će imati koristi od ReLOaD programa:

Lokalne samouprave (opštine i gradovi)

NVO

Relevantne institucije zadužene za saradnju sa NVO

Partnerske lokalne samouprave će biti odabrane kroz konkurentan i transparentan proces u svim zemljama Zapadnog Balkana.

Cilj procesa je da se odabere ukupno 50 lokalnih samouprava - 5 na Kosovu *, 5 u Republici Sjevernoj Makedoniji, 10 u Albaniji, 5 u Crnoj Gori, 5 u Srbiji i 20 u Bosni i Hercegovini (10 novih i 10 lokalnih samouprava koje su učestvovale u prethodnom LOD projektu).

ReLOaD očekivani rezultati:

ReLOaD će postići sledeće rezultate u 50 lokalnih samouprava na Zapadnom Balkanu:

Razviti procedure za transparentnu raspodjelu javnih sredstava nevladinim organizacijama,

Usluge koje pružaju NVO će se baviti potrebama lokalnih zajednica u okviru partnerskih lokalnih samouprava širom Zapadnog Balkana

Ojačati kapacitete lokalnih vlasti i NVO kroz primjenu programa grantova i realizaciju kvalitetnih projekata,

Poboljšati regionalno umrežavanje i dijalog civilnog društva i lokalnih samouprava širom Zapadnog Balkana.